Informacje o projekcie

Partnerski projekt pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” jest odpowiedzią na problem zagrożenia wykluczeniem cyfrowym na terenie objętym projektem. Liderem Projektu jest Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Wspólnie z Związkiem do projektu przystąpił Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Lubomia, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Marklowice, Miasto Radlin, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Miejska Żory.

 

CEL PROJEKTU
Celem głównym jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zakup sprzętu komputerowego, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

ZAKŁADANE PRODUKTY

 • sfinansowanie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych,
 • zakup i przekazanie beneficjentom 466 komputerów,
 • 47 szkoleń,
 • zakup i przekazanie dla jednostek podległych JST 221 komputerów,
 • przyłączenie 36 jednostek podległych JST do Internetu (w tym 13 szkół),
 • zrealizowanie kampanii informacyjno – promocyjnej, w tym 1 konferencji,

 

ZAKŁADANE REZULTATY

 • liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu – 466
 • liczba przeszkolonych osób – 466
 • 466 gospodarstw domowych wyposażonych w sprzęt teleinformatyczny
 • 100 osób uczestniczących w konferencji
 • 50% wzrost kompetencji w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dzięki szkoleniom i codziennemu korzystaniu z komputera
 • rozwój osobisty poprzez korzystanie z Internetu – 50% poprawa,
 • zwiększenie o 50% szans związanych z poszukiwaniem/zmianą pracy zawodowej dzięki dostępowi do Internetu.

 


GRUPA DOCELOWA
Grupą docelową projektu są:

 1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.
 2. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.
 3. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.
 4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
 5. Rodziny zastępcze.
 6. Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice.
 7. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.
 8. Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”

 


OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Projekt jest realizowany od 01.02.2013 r., jednak rzeczowa realizacja projektu potrwa tylko 18 miesięcy począwszy od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.Projekt realizowany jest w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8. Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU
Wartość całkowita projektu kształtuje się na poziomie 4 173 969 zł, przy 100% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 ZGiPSZ ulotka A5  ZGiPSZ ulotka A52

           

                                       

"Dotacje na Innowacje", "Inwestujemy w Waszą Przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 • poig
 • subregion
 • ue
rodzina
Jesteś Beneficjentem Projektu? Przejdź do działu „Strefa Uczestnika”, a w nim bieżące informacje o realizacji projektu w każdej jednostce, rekrutacji i szkoleniach oraz całość niezbędnej dokumentacji... Czytaj więcej...
biuro
Chcesz skorzystać z komputera z bezpłatnym dostępem do Internetu w Twojej miejscowości? Przejdź do działu „Punkty koordynacyjne”, w którym zamieszczono podstawowe informacje o publicznych punktach dostępu do Internetu tworzonych w ramach projektu… Czytaj więcej...
galeria
Zapraszamy do galerii zdjęć Projektu, a w niej zdjęcia ze spotkań organizacyjnych, szkoleń Beneficjentów i innych wydarzeń związanych z realizacją przedsięwzięcia …. Czytaj więcej...